TR EN

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ; ya çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı ,İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli (Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde) görevlendirir ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir. OSGB’ler bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur.

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bağlı yönetmelikleri işvereni, çalışanları işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır.Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi,Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB’lerden hizmet alır.

OSGB’lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı,İşyeri Hekimi ,Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız.Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem,İhbar Tazminatları,Sosyal Sigorta Giderleri vs.)

İSGB (İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi), işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan,gerekli donanım ve personele sahip birimdir.

İşveren çalışanlarına aşağıdaki konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘’ uyarınca işveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlamakla yükümlüdür.

Çalışma yeri , iş değişikliği ,iş ekipmanlarının değişmesi ,yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda ; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde; herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlamadan önce eğitim verilir veya tekrarlanır.

Çalışan temsilcisinin, işyerinde sendika yoksa çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır. Bunun için işveren tarafından aday başvuruları için en az 7 gün önceden duyuru yapılır.

Çalışanların yaptıkları işe ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneleri değişkenlik gösterir. Bu muayene ve tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir.

şyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

2013 yılı tutarlarına göre, risk değerlendirmesi yapmayan ya da yaptırmayan işverene 3.234 TL, yaptırmadığı her ay için ise 4.851 TL para cezası verilmektedir.


whatsapp